Základní škola a Mateřská škola Dolní Studénky,
okres Šumperk, příspěvková organizace

Menu

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště na naší škole funguje jako odborná činnost na podporu dětí a žáků se specifickými a individuálními potřebami v jejich vzdělávacím procesu. Obrací se na nás také rodiče našich dětí a žáků, se kterými jsme schopni a ochotni řešit individuální potřeby jejich dětí. 

 

Školní poradenské pracoviště tvoří:

školní speciální pedagog: Mgr. et Bc. Zdeňka Klausová

činnost výchovného poradce a metodika prevence zajišťuje:

 

Školní speciální pedagog: Mgr. et Bc. Zdeňka Klausová

Školní speciální pedagog vykonává činnosti zaměřené na odbornou podporu integrovaných žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a všech ostatních žáků, kteří potřebují speciálně pedagogickou podporu a péči založenou na krátkodobých či dlouhodobých podpůrných opatřeních.

Jedná se o komplexní službu žákům, jejich rodičům a pedagogům, která vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. 

Školní speciální pedagog pomáhá vytvářet podmínky k maximálnímu využití osobního potenciálu každého dítěte. Spolupracuje s pedagogy při vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných. Poskytuje také úvodní poradenské konzultace dítěti, které samo vyhledá speciálního pedagoga. Realizuje aktivity, které podporují zdravé klima ve třídách a ve škole.

Standardní činnosti školního speciálního pedagoga:

  1. Depistážní činnosti
  1. Diagnostické a intervenční činnosti
  1. Metodické a koordinační činnosti