Základní škola a Mateřská škola Dolní Studénky,
okres Šumperk, příspěvková organizace

Menu

Proč naše škola

Učíme děti základním dovednostem, ale také přemýšlet, mít svůj názor, být ohleduplným člověkem a řídit si svůj život...

 Přečtěte si několik důvodů, proč si myslíme, že naše škola a školky jsou kvalitním začátkem pro Vaše děti... 

 1. PŘÍJEMNÉ RODINNÉ PROSTŘEDÍ

             Naše škola je málotřídní, tzn. že je v naší škole menší počet tříd. Zároveň v každé třídě je významně menší počet dětí, než je tomu například ve velkých šumperských školách, kde průměr žáků na jednu třídu bývá i 30. Pedagog se v menším počtu tedy může mnohem více věnovat individuálním potřebám jednotlivých dětí; zjednodušeně má na jednoho žáka v průběhu vyučování mnohem více času. Tato výhoda je důležitá právě u mladších dětí, které pro svůj rozvoj potřebují více času a péče.

            V novém, menším kolektivu se děti cítí lépe. Je naivní se domnívat, že výchovné problémy se malých škol vůbec netýkají. Je přirozené, že drobnější či vážnější konflikty mezi dětmi přicházejí. V menších kolektivech se jim však mnohem lépe předchází, prevence je jednodušší a efektivnější. To, že se všichni známe, umožňuje případné potíže řešit rychleji, předcházíme tak vzájemnému utlačování se mezi sebou (představte si houfy dětí na chodbách o přestávkách nebo nekonečné fronty dětí čekajících na oběd, jak se asi v nepřítomnosti učitelů chovají starší, druhostupňoví žáci ke svým mladším spolužákům z prvních a druhých tříd).  Rodinné prostředí malých škol dává větší prostor vyniknout individualitě každého dítěte, rozvoji jeho vloh a morálně volních vlastností. Zjednodušeně řečeno má zkrátka každé dítě více prostoru projevit se a není nuceno „být součástí stáda.“ Právě více času pro individuální práci s dětmi a menší kolektivy často zmiňují ředitelé a učitelé velkých škol jako výhody „málotřídek“.

 

2. INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP K ŽÁKŮM I RODIČŮM

             Spojené ročníky umožňují bystřejším dětem spolupracovat se staršími/mladšími spolužáky a prohlubovat nebo opakovat již nabyté vědomosti. Naopak dětem slabším umožňují opakování si učiva, pomoc od starších spolužáků a individuálnější přístup kantora, který má na žáky více času. Provázanost mezi ročníky navíc mezi dětmi rozvíjí sociální vztahy, tak důležité pro další osobnostní rozvoj každého z nich.

            Díky malému kolektivu téměř denně a přirozeně může docházet ke konzultační činnosti mezi učiteli a rodiči našich žáků, kteří se mohou o svých dětech informovat i kdykoliv mimo třídní schůzky. Máme zavedený model „konzultačních hodin“, kdy o prospěchu před rodičem nehovoří pouze pedagog, ale o svém úspěchu či neúspěchu mluví i samo dítě před rodičem. Díky tomu každý žák již od útlého věku je veden k sebereflexi, práci se svými potížemi a prohlubování svých pozitivech.

            V našem malém kolektivu si jsou všichni rovni. Do jisté míry nemusíme vůbec brát zřetel na jakékoliv specifické poruchy učení, neboť naše děti dostávají ve škole tolik prostoru k práci, kolik jej potřebují, a to bez ohledu na jejich specifické potřeby. Práci s dětmi dokážeme rozdělit tak, aby bystřejší děti mohly rozvíjet svůj talent a Ty méně bystré měly dostatek času a prostoru k plnění zadaných úkolů, které také vedou k jejich rozvoji.

  

3. KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ

             Jsme moderní škola s čistým okolním prostředím a kvalitními pedagogy. Naše škola má obrovskou výhodu, že za ní stojí zřizovatel, který se o školu stará (což bohužel nemohou všechny okolní školy potvrdit).

              Na naší škole se snažíme rozvíjet prvopočáteční čtenářskou a matematickou gramotnost prostřednictvím nejúčinnějších a pro žáky nejzajímavějších metod. Nenazýváme se školou alternativní. Jsme běžná základní škola, která kombinuje klasickou výuku s prvky těch netradičních, alternativních, zážitkových (Hejného matematika, splývavé čtení, projektové vyučování, vyučování venku, tandemová výuka...)

             Za posledních několik let v naší škole proběhlo několik rekonstrukcí, které jednak spoří finance na provoz zařízení, zatraktivnila a zateplila školní budovu, školní jídelna rozhodně nevypadá jako zastaralá kantýna, ve školní družině mají děti mnoho společenských her, hraček na rozvoj fantazie a tvořivosti. Učebny jsou vybaveny dostatečným množstvím výpočetní techniky a učebními materiály. Každá škole se nemůže pochlubit tak velkou školní zahradou a nově vybudovaným multifunkčním hřištěm pro trávení času v hodinách tělesné výchovy, školní družiny i volného odpoledne. V málokteré škole tráví děti tolik času na školní zahradě nebo v okolí školy. Mnoho škol si to vlastně ani z důvodu bezpečnosti nebo okolní velké a hlučné dopravě dovolit nemůže.

            Jsme součástí naší obce. Pokud má vesnice být života schopná, funkční a mít potenciál v budoucnosti, je potřeba, aby nestárla. Jinými slovy, naučit naše mladé spoluobčany, které časem odejdou do jiných regionů a celého světa, vědět, že mají svou obec, do které se mohou vždy vrátit a která jim dala možnost stát se dospělými. Právě tento vztah děti získávají v nízkém věku základního vzdělávání. V tuto dobu získávají největší vztah k domovu a je proto dobré je v tom podporovat.

 

 4. JSME AKČNÍ ŠKOLA

             Kromě běžného a poctivého vzdělání našich žáků se účastníme mnoha společenských, sportovních a kulturních akcí. Některé z nich přímo pořádáme. Zde Vám přinášíme jejich přehled, který se v průběhu školního roku vždy upravuje dle možností, počasí a konkrétních plánů naší školy. Budeme velmi rádi, když se, milí rodiče, prarodiče, široká rodino, ale i všichni naši spoluobčané, přijdete za námi podívat a podpořit nás. Moc rádi Vás uvidíme.

 

5. MÁME V OBCI KAMARÁDY

            V neposlední řadě bychom rádi poukázali na skutečnost, že děti, které spolu vyrůstají jak v mateřské i základní škole, spolu navazují kamarádské a sousedské vztahy, jež mohou vydržet po celý život. Děti, které spolu tráví čas ve školce či škole, se spolu vždy rády uvidí i v průběhu odpoledne na ulici nebo na hřišti.

https://www.youtube.com/watch?v=zULoHK5SliE&ab_channel=Z%C5%A0aM%C5%A0Doln%C3%ADStud%C3%A9nky