Základní škola a Mateřská škola Dolní Studénky,
okres Šumperk, příspěvková organizace

Menu

Povinně zveřejňované informace

Základní škola a Mateřská škola Dolní Studénky, okres Šumperk, příspěvková organizace zveřejňuje v souladu s ustanovením § 5 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a vyhláškou č. 442/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup, v platném znění, následující informace:

1. Název

Základní škola a Mateřská škola Dolní Studénky, okres Šumperk, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

zřizovatel školy: Obec Dolní Studénky, Dolní Studénky 99, 788 20 Dolní Studénky
důvod založení: Škola je příspěvková organizace zřízená obcí Dolní Studénky. Poskytuje předškolní a základní vzdělávání.

3. Organizační struktura

4. Kontaktní spojení

4.1. Kontaktní poštovní adresa

Základní škola a Mateřská škola Dolní Studénky, okres Šumperk, příspěvková organizace

Dolní Studénky 87, 788 20

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Základní škola a Mateřská škola Dolní Studénky, okres Šumperk, příspěvková organizace

Dolní Studénky 87, 788 20

4.3. Úřední hodiny

pondělí: 8:00 – 10:00 hod

středa: 8:00 - 10:00 hod

nebo dle předchozí domluvy

4.4. Telefonní čísla

Základní škola: +420 725 253 559
Mateřská škola DS: +420 774 705 053

Mateřská škola Králec: +420 774 705 051

4.5 Adresa internetové stránky

http://www.zsmsdolnistudenky.cz

4.6 Emailová adresa školy

reditel@zsmsdolnistudenky.cz

4.7. ID datové schránky

z6jmcyc

5. Případné platby lze poukázat na účet:

115-5614120237/0100

6. IČ

70983313

7. DIČ

-----

8. Dokumenty

8.1. Seznamy hlavních dokumentů

Seznamy dokumentů jsou k dispozici v ředitelně školy.

8.2. Rozpočet

Na webu školy- www.zsmsdolnistudenky.cz/dokumenty a v kanceláři školy.

9. Žádosti o informace

Podmínky a způsob poskytování informací stanoví zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Místo a způsob k získání informací: ústní podání v kanceláři školy, telefonicky, písemně, elektronicky.

Žádost lze formulovat volně a doručit osobně, prostřednictvím pošty na adresu sídla školy nebo elektronicky na adresu: reditel@zsmsdolnistudenky.cz  s uvedením údajů: identifikace žadatele, předmět žádosti, způsob vyzvednutí informace, datum a podpis.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Místo a způsob: ústní podání v úředních hodinách nebo po předchozí domluvě v kanceláři školy, telefonicky, písemně, elektronicky.

11. Odvolání proti rozhodnutí

Odvolání proti rozhodnutí ředitele se podává ve lhůtě 15 dnů od jeho oznámení. Lhůta pro odvolání počíná běžet ode dne následujícího po oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Dolní Studénky, okres Šumperk, příspěvková organizace, a rozhoduje o něm Krajský úřad Olomouckého kraje.

12. Formuláře

Všechny formuláře lze získat v tištěné podobě v úředních hodinách v kanceláři školy případně elektronickou formou, některé jsou k dispozici na webových stránkách školy v odkazu zsmsdolnistudenky.cz/dokumenty

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Platné a účinné znění správního řádu na portálu veřejné zprávy

14. Předpisy

Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
Zákon 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
Zákon 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Zákon 500/2004 Sb., správní řád
vše ve znění pozdějších zákonů

Vyhláška č. 48/2005 Sb.Vyhláška o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
Vyhláška č. 107/2005 Sb.Vyhláška o školním stravování

15. Úhrady za poskytování informací

15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací

16. Licenční smlouvy

16.1. Vzory licenčních smluv

V současné době Základní škola a Mateřská škola Dolní Studénky žádné licenční smlouvy neposkytuje.

16.2. Výhradní licence

V současné době Základní škola a Mateřská škola Dolní Studénky žádné výhradní licence neposkytuje.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva je k dispozici níže.

Poskytnuté informace:

Základní škola a Mateřská škola Dolní Studénky zatím nevydala dle zákona 106/1999 Sb. žádné informace.